KONCEPCJA PRACY

KONCEPCJA PRACY

 MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 57

 IM. KRASNALA HALABAŁY W KATOWICACH

 

 WIZJA :

 

NASZE PRZEDSZKOLE PRZYGOTOWUJE, A KAŻDY PRZEDSZKOLAK ZDROWO I BEZPIECZNE W ZGODZIE Z PRZYRODĄ PRZEZ ŻYCIE WĘDRUJE

 

MISJA :

 

JESTEŚMY PO TO – BY PRZYGOTOWAĆ,

 JESTEŚMY PO TO – ABY WYCHOWAĆ.

 BY BYŁO ZDROWO I BEZPIECZNIE

 A PRZYRODA ISTNIAŁA WIECZNIE.

 

 

PRZEDSZKOLE

 

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały zlokalizowane jest przy ulicy Piastów 13 w Katowicach na obrzeżach osiedla Tysiąclecia.

Przedszkole zajmuje parterowy budynek z wewnętrznym patio. Wewnątrz, od południowej strony znajduje się 5 dużych, jasnych i przestronnych sal dydaktycznych, z widokiem na ogród.

Droga do sal wiedzie korytarzem, w którym usytuowana jest szatnia: każda grupa posiada kolorowe szafki na okrycia wierzchnie i obuwie. Dwie z sal oddzielone są od korytarza przejściowym holem. Zorganizowano tam sypialnię dla najmłodszych. Do dyspozycji dzieci są dwie łazienki, usytuowane na przeciwległych końcach szatni.

Wszystkie sale wyposażone są w nowe meble, stoliki i krzesełka dla dzieci. Znajdują się tam kącik do zabaw, a w nich zabawki dostosowane do obiektu, potrzeb i możliwości dzieci. Na wyposażeniu każdej z sal znajdują się pomoce dydaktyczne właściwe do realizacji programu dydaktycznego.

Placówka posiada gabinet terapeutyczny, gdzie - za zgodą rodziców - odbywają się zajęcia z psychologiem i logopedą. Przedszkole swą opieką może objąć jednorazowo 125 dzieci.

 

Funkcjonuje tu pięć oddziałów dla dzieci od 3 do 6 lat ( maksymalnie 25 osobowe ).

 Zgodnie ze statutem w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być przyjęte dzieci 2,5 letnie.

 

 • Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

  Przedszkole w szczególności:

 

  1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy
   programowej wychowania przedszkolnego;

  2. wspomaga indywidualny rozwój dziecka;

  3. sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości rozwojowych oraz możliwości przedszkola;

  4. sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem
   dzieci;

  5. współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej;

  6. współdziała z innymi przedszkolami i szkołami działającymi w środowisku, instytucjami o charakterze kulturalno – oświatowym działającymi na rzecz dzieci.

    

MOCNE I SŁABE STRONY

Określone w wyniku mierzenia jakości w roku szkolnym 2002/2003 :

 

 

 

MOCNE STRONY :

 

 • Stała, doskonaląca się kadra pedagogiczna,

 • Zatrudnieni specjaliści – logopeda, psycholog, rehabilitant,

 • Dużo zajęć ruchowych,

 • Troska o zdrowie wychowanków,

 • Personel przestrzega przepisy BHP,

 • Harmonogram dnia zaplanowany z troską o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,

 • Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym,

 • Pomoc rodziców.

 

 

 

SŁABE STRONY :

 

 • Brak patrona, wokół którego można by zorganizować pracę dydaktyczną i wychowawczą,

 • Słabo wyposażona w pomoce dydaktyczne sala do zajęć ruchowych i rytmicznych,

 • Ograniczone środki na szkolenie nauczycieli,

 • Organizacja wyjść do ogrodu nie zapewnia całkowitego bezpieczeństwa dzieciom,

 • Brak regulaminu i procedur postępowania podczas wycieczek, spacerów,

 • Zbyt mały kontakt dzieci z przyrodą,

 • Niedostateczna współpraca ze szkołą,

 • Słabe zaangażowanie rodziców,

 • Niedostatecznie wyposażony ogród,

 • Ograniczone środki finansowe, nieadekwatne do potrzeb,

 • Zły stan techniczny okien, łazienek, kuchni, instalacji elektrycznej.

 

 

SŁABE STRONY

 

NAPRAWIONE REALIZACJĄ PLANU ROZWOJU PLACÓWKI

 

NA LATA 2003 – 2008

 

ZAKRES

REALIZACJA

UWAGI

Brak patrona wokół którego można by zorganizować pracę dydaktyczną i wychowawczą

 

placówka posiada patrona od maja 2004 roku

 

Słabo wyposażona w pomoce dydaktyczne sala do zajęć ruchowych i rytmicznych

dokupiono ławeczkę do ćwiczeń oraz drobny sprzęt (piłki)

punkt wymaga dalszej realizacji

Ograniczone środki na szkolenie nauczycieli

 

Środki na doskonalenie systematycznie wzrastają, są w pełni wykorzystywane

Nadal należy monitować o dodatkowe środki

Organizacja wyjść do ogrodu nie zapewnia całkowitego bezpieczeństwa dzieciom

Opracowano procedury, które zostały wdrożone, kontrolowane jest ich stosowanie

Nadal prowadzić monitoring przestrzegania i realizowania procedur

Brak regulaminu i procedur postępowania podczas wycieczek, spacerów

Opracowano i wdrożono procedury postępowania podczas wycieczek i spacerów

Nadal prowadzić monitoring przestrzegania i realizowania procedur

Zbyt mały kontakt dzieci z przyrodą

Opracowano Projekt Działań w Zakresie Realizacji Edukacji Ekologicznej, w ramach którego zaplanowano liczne wycieczki mające na celu lepszy kontakt dzieci z przyrodą - ze względu na brak środków ( odmowa potencjalnych sponsorów : Fundacja PZU, MFOŚiGW ) wycieczki nie zostały zrealizowane.

Kontynuacja działań zmierzających do pozyskania środków na organizację wycieczek zaplanowanych w Projekcie – złożony wniosek do MFOŚiGW.

 

Niedostateczna współpraca ze szkołą

Nawiązano ściślejszą współpracę - udział 6-latków w zajęciach lekcyjnych, przeglądach jasełkowych

Nadal kontynuować współpracę ze szkołą na ustalonych zasadach

Słabe zaangażowanie rodziców

Podniesiono poziom zaangażowania rodziców poprzez organizację warsztatów, uroczystości, pikników.

Rada Rodziców działa prężnie, chętnie podejmuje współpracę, angażuje się w życie przedszkola.

Kontynuować współpracę z rodzicami i RR na wypracowanych zasadach.

Niedostatecznie wyposażony ogród

Zakupiono nową wieżę do zjeżdżalni, nową huśtawkę z bezpiecznym dla maluchów siedziskiem, wymieniono obrzeże piaskownicy.

Nasadzono nowe krzewy i rośliny.

Nadal wzbogacać wyposażenie placu zabaw.

Zmodernizować alejki ogrodowe.

 

Ograniczone środki finansowe, nieadekwatne do potrzeb

Pozyskano ….od sponsorów.

Pozyskiwanie funduszy, właściwe gospodarowanie finansami.

 

 

 

 

 

 1. Określone w wyniku analizy realizacji planu rozwoju w latach 2002 - 2008:

 

 

 

MOCNE STRONY :

 

 • Wykwalifikowana, stale doskonaląca się kadra pedagogiczna,

 • Zatrudnieni specjaliści – logopeda, psycholog, rehabilitant,

 • Duża ilość zajęć ruchowych,

 • Troska o zdrowie wychowanków,

 • Przestrzeganie przepisow BHP,

 • Harmonogram dnia zaplanowany z troską o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,

 • Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym,

 • Pomoc rodziców.

 

 

 

SŁABE STRONY :

 

 • Słabo wyposażona w pomoce dydaktyczne sala do zajęć ruchowych i rytmicznych,

 • Ograniczone środki na szkolenie nauczycieli

 • Zbyt mały kontakt dzieci z przyrodą

 • Ograniczone środki finansowe, nieadekwatne do potrzeb,

 • Zły stan techniczny okien, kuchni, instalacji elektrycznej.

 

 

 

 

 

CELE GŁÓWNE

 

 

 

 1. Określone na lata 2003 - 2008

 

 1. Przedszkole nie jest anonimową placówką oświatową - nosi imię KRASNALA HAŁABAŁY – który wspiera wszystkie działania dydaktyczne i wychowawcze.

 2. Przedszkole promuje ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIĘ.

 

Przygotowuje wychowanków do życia w oparciu o zasady moralne i etyczne.

 

Uczy odpowiedzialności, troski o siebie i innych, poszanowania przyrody.

 

 1. Nasi wychowankowie zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o różne metody i formy pracy.

 

Rozwijają swoje zainteresowania i zdolności.

 

Absolwenci osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce.

 

 1. Zarządzanie placówką jest oparte o dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Organizacja pracy zapewnia realizację zadań statutowych i programowych oraz zapewnia bezpieczeństwo wychowankom i pracownikom .

 

Polityka finansowa jest zgodna z potrzebami i umożliwia rozwój bazy placówki.

 

Polityka kadrowa jest zgodna z kierunkiem działań placówki.

 

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców wspomaga działania dyrektora, jej działalność jest zgodna z prawem.

 

 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym wspomaga placówkę w realizacji zadań związanych z kierunkiem rozwoju placówki i realizacją zamierzonych celów.

 2. Stan techniczny placówki zapewnia bezpieczeństwo wychowankom i pracownikom.

 

Wyposażenie placówki zapewnia realizację zadań statutowych i programowych, sprawną organizację i zarządzanie.

 

Sale dydaktyczne i zaplecze są funkcjonalne i estetyczne.

 

 

 

 1. Określone na lata 2008 – 2013

 

 

 

 1. Przedszkole jest znaną w środowisku lokalnym placówką o wysokim poziomie pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.

 2. Przedszkole promuje ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIĘ.

 

Przygotowuje wychowanków do życia w oparciu o zasady moralne i etyczne.

 

Uczy odpowiedzialności, troski o siebie i innych, poszanowania przyrody.

 

 1. Nasi wychowankowie zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o różne metody i formy pracy.

 

Rozwijają swoje zainteresowania i zdolności.

 

Absolwenci osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce.

 

 1. Zarządzanie placówką jest oparte o dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Organizacja pracy zapewnia realizację zadań statutowych i programowych oraz zapewnia bezpieczeństwo wychowankom i pracownikom .

 

Polityka finansowa jest zgodna z potrzebami i umożliwia rozwój bazy placówki.

 

Polityka kadrowa jest zgodna z kierunkiem działań placówki.

 

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców wspomaga działania dyrektora, jej działalność jest zgodna z prawem.

 

 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym wspomaga placówkę w realizacji zadań związanych z kierunkiem rozwoju placówki i realizacją zamierzonych celów.

 2. Stan techniczny placówki zapewnia bezpieczeństwo wychowankom i pracownikom.

 

Wyposażenie placówki zapewnia realizację zadań statutowych i programowych, sprawną organizację i zarządzanie.

 

Sale dydaktyczne i zaplecze są funkcjonalne i estetyczne.

 

 

 

PLAN ROZWOJU PLACÓWKI

 

 

 

 1. NA LATA 2002-2008 :

 

 

 

 1. DYDAKTYKA – OPIEKA – WYCHOWANIE

 

 1. Wykorzystywanie różnych metod i ich elementów oraz postaci patrona placówki do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych – ukierunkowanie na potrzeby i możliwości wychowanków.

 2. Promocja zdrowego stylu życia.

 

Podnoszenie świadomości proekologicznej.

 

Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa własnego i innych.

 

 1. Opracowanie programów autorskich promujących ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I EKOLOGIĘ.

 2. Opracowanie regulaminów, procedur postępowania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz zdrowia fizycznego i psychicznego wychowankom.

 

Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego placówki.

 

 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli ( kursy, warsztaty) ukierunkowane na wybrane metody: E.GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKA,W.SHERBORN, DENNISON,I.MAJCHRZAK.

 

 

 

 1. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

 1. Organizacja pracy ukierunkowana na :

 

 1. zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa wychowankom i pracownikom,

 2. podtrzymywanie tradycji placówki , regionu ; podtrzymanie więzi rodzinnyc

 3. zapewnienie placówce indywidualności, własnej atmosfery, oryginalności.

 

 1. Zarządzanie placówką oparte o aktualne prawo oświatowe z wykorzystaniem współczesnych nośników informacji – komputer, internet, fax.

 

Zaplanowana praca placówki, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców .

 

 1. Dyrektor placówki przy współudziale Rady Pedagogicznej i rodziców prowadzi systematyczny monitoring, nadzór, diagnozę potrzeb i wewnętrzne mierzenie jakości pracy .

 2. Doskonalenie nauczycieli ( studia, kursy kwalifikacyjne) jest zgodne z potrzebami placówki kierunkiem rozwoju.

 

Zorganizowanie na placówce WDN.

 

Współpraca z doradcą metodycznym.

 

 1. Zarządzanie finansami placówki odbywa się zgodnie z prawem, cała społeczność przedszkola dąży do pozyskiwania sponsorów.

 

 

 

 1. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 

 1. Doskonalenie współpracy z placówkami światowymi :

  1. Miejskimi Przedszkolami Nr: 21,25,29,34,90,

  2. Szkołą Podstawową Nr 66,

  3. Biblioteką,

  4. Domem Dziecka,

  5. Polskim Towarzystwem Pomocy Społecznej.

 

 

 

 1. Współpraca z policją, strażą pożarną, innymi placówkami w zakresie realizacji tematyki bezpieczeństwa.

 2. Współpraca w zakresie profilaktyki prozdrowotnej z poradnią lekarską, Sanepidem, Poradnią – Psychologiczno – Pedagogiczną.

 3. Współpraca w realizacji zadań proekologicznych z nadleśnictwem, ogrodnictwem, zakładem zieleni i organizacjami ekologicznymi.

 4. Doskonalenie współpracy z rodzicami w oparciu o różne formy pracy.

 5. Współpraca nauczycieli z placówkami doskonalącymi: WOM, METIS, OUPiS.

 

 

 

 

 

 1. BAZA PLACÓWKI

 

 1. Działania zmierzające do podniesienia poziomu :

  1. stanu technicznego placówki,

  2. funkcjonalności pomieszczeń dydaktycznych i zaplecza.

 2. Doposażenie placówki w zakresie umożliwiającym pełną realizację zadań:

  1. dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

  2. organizacji i zarządzania.

 3. Pozyskiwanie sponsorów.

 

 

 

 

 

 

 

 1. NA LATA 2008-2013

 

 

 

 

 

 1. DYDAKTYKA – OPIEKA – WYCHOWANIE

 

 1. Realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem metody :

 

E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, I.Majchrzak, W.Sherbornen, Dennison

 

 1. Realizacja programów autorskich z zakresu:

 

ekologii, zdrowia, bezpieczeństwa we wszystkich grupach wiekowych

 

 1. Opracowanie programu autorskiego dotyczącego bezpieczeństwa dla wszystkich grup wiekowych

 2. Uzyskanie przez placówkę certyfikatu:„Przedszkole promujące zdrowie”

 3. Uzyskanie przez placówkę certyfikatu:„Zielone Przedszkole”

 

 

 

 1. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

 1. Organizacja pracy ukierunkowana na:

 

  1. zapewnienie placówce indywidualności, oryginalności

  2. stworzenie współpracującego, wykształconego i wykwalifikowanego zespołu

  3. podnoszenie jakości pracy placówki poprzez planowanie wewnętrzną diagnozę

  4. zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom

  5. szeroką współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 

 1. Stały monitoring prawa oświatowego

 2. Realizacja polityki finansowej zgodnie z prawem.

 3. Pozyskiwanie sponsorów i dodatkowych środków finansowych.

 

 

 

 

 

 1. BAZA PLACÓWKI

 

 1. Działania zmierzające do polepszenia stanu technicznego i funkcjonalności pomieszczeń, budynku:

 

  1. zabudowa podcienia, zaadoptowanie dodatkowej sali dydaktycznej +gabinetu terapeutycznego

  2. remont kuchni i zaplecza

  3. wymiana stolarki okiennej

  4. adaptacja pomieszczeń na archiwum

  5. realizacja ostatniego etapu wymiany instalacji elektrycznej

  6. nowa elewacja

 

 1. Działania zmierzające do poprawy stanu technicznego (bezpieczeństwa ) ogrodu i placu zabaw:

 

 1. wymiana ogrodzenia, furtki, bramy wjazdowej

 2. renowacja piaskownicy

 3. naprawa nawierzchni asfaltowej

 

 1. Wymiana szafek w szatni.

 2. Doposażenie w pomoce dydaktyczne, w tym w komputerowe programy i gry edukacyjne

 3. Doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy

 

 

 

 

 

DZIECI

 

 

 

Wszystko, co do tej pory działo się Naszej placówce,

 

i dziać się będzie w przyszłości - jest dla DZIECI.

 

Każde dziecko jest dla nas ważne! Jest dla nas indywidualnością, dla której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym.

 

 

 

 

 

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST:

 

 

 

otwarte na świat, ludzi i przyrodę

 

ufne w stosunku do nauczycieli.

 

zaradne, radosne, dobre, kreatywne i empatyczne.

 

aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola.

 

twórcze i samodzielne w zabawie i nauce.

 

odpowiedzialne i obowiązkowe.

 

kulturalne i tolerancyjne.

 

świadome różnych zagrożeń

 

 • najważniejsze,

 

DLATEGO DLA NASZYCH WYCHOWANKÓW STARAMY SIĘ :

 

 • Stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości aby poznały radość płynącą z zabawy, nauczyły się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywały i rozumiały otaczający ich świat, nauczyły się samodzielności i poznały nowe doświadczenia.

 • Pomagać dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.

 • Kreować postawy aktywne, twórcze, wspierać działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności;

 • Rozbudzać zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, uczymy się szacunku do przyrody i troski o środowisko, prowadzimy edukację proekologiczną i wyrabiać nawyki ekologiczne

 • Realizować edukację prozdrowotną, wyrabiać u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne,

 • Prowadzić działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci,

 • Rozbudzać zainteresowania otaczającym światem kulturowym i społecznym; wiarę dziecka we własną skuteczność;

 • Uczyć wyrażania swoich myśli, emocji, przeżyć w sposób społecznie akceptowany oraz wdrażać do zachowań społecznie akceptowanych

 • Traktować każde dziecko podmiotowo, indywidualizować pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu;

 • Przygotować dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami;

 • Preferować twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka; wykorzystujemy elementy metody W,Sherborn, I. Majchrzak, Dobrego Startu, P.Dennisona

 • Poznawać potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci;

 • Wspierać rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów;

 • Stwarzać warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.

 

Absolwenci naszego przedszkola są:

 

 • Aktywni, twórczy, chętni do działania;

 • Potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych;

 • Mają ukształtowane poczucie własnej wartości;

 • Są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji

  

OFERTA EDUKACYJNA

 

2010-2011

 

 

 

PROGRAM :

 

 • JADWIGA PYTLARCZYK „W KRĘGU ZABAWY”

 

zmodyfikowany przez Radę Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola nr 57, im. Krasnala Hałabały w Katowicach w obszarze:

 

 • Językowym

 • zdrowotnym

 • ekologiczno-przyrodniczym

 

z wykorzystaniem zawartych w nim metod :

 

 • metoda Dobrego Startu,

 

 

 

INNE METODY :

 

 • Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 • RYTMIKA

 • JĘZYK ANGIELSKI

 

 

 

 • GIMASTYKA KOREKCYJNA

 • OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

 • OPIEKA LOGOPEDYCZNA

 

 

 

PONADTO :

 

 • KONCERTY MUZYCZNE

 • TEATRZYKI

 • WYCIECZKI

 • PIKNIKI

 • UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE

 

 

 

DZIAŁALNOŚC KLUBÓW

 

 • Klub Motyli Książkowych

 • Eko-Klub Krasnala Hałabały

 • Klub Wiewiórki

 • Klub Miłośników Piesków

 • Klub Przedszkoli Krasnala Hałabały

 

 

 

UDZIAŁ W PROGRAMACH

 

 • Czytające Przedszkola – w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom

 • Kubusiowi Przyjaciele Natury – II edycja

 • Mamo, Tato, wolę wodę !

 • Góra grosza

 • Podpisz Pieska

 

ORAZ

 

Realizacja autorskiego Projektu Działań w Zakresie Edukacji Ekologicznej

  

RODZICE

 

 

 

Rodzice są – obok dzieci – najważniejszymi klientami przedszkola.

 

Współpraca z domem rodzinnym jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących osiąganie dobrych rezultatów w pracy wychowawczej i dydaktycznej na każdym etapie nauczania.

 

Wobec rodziców placówka przedszkolna pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

 

pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

 

informuje na bieżąco o postępach lub ewentualnych problemach dziecka;

 

uzupełnia wiedzę rodziców o wychowaniu i rozwoju dzieci;

 

uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w placówce.

 

 

 

I Znaczenie współpracy nauczycieli przedszkola z rodzicami:

 

 • ujednolicenie systemu oddziaływań wychowawczych,

 • wspólny system postępowania z dzieckiem.

 

 

 

II Funkcje przedszkola wobec rodziców:

 

 

 

1.Wspomaganie działań wychowawczych rodziców:

 

 • informowanie rodziców o zachowaniu się dzieci w przedszkolu, o jego osiągnięciach,

 • zbieranie informacji o zachowaniu się dzieci w domu,

 • pedagogizacja rodziców- przekazywanie wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka, jego potrzeb, pracy z dzieckiem w domu, organizacja kącika zabaw w domu.

 

 

 

2.Integrowanie zabiegów wychowawczych:

 

 • uzgadnianie sposobów reagowania na bodźce, zadania, wymagania w domu i w przedszkolu,

 • uzgadnianie kierunku działań wychowawczych wspólnie realizowanych: w przedszkolu i kontynuowanych w domu,

 • wspólnie z rodzicami opracowanie warunków do swobodnej działalności dziecka, do zabawy twórczej,

 • włączenie rodziców w wychowanie dzieci poza domem, spotkania z dziećmi, prezentacja własnych pasji, zainteresowań,

 • włączenie rodziców w zagospodarowanie wnętrz przedszkola- sala zabaw.

 

 

 

3.Wspieranie rodziców poszukujących sposobów zmiany relacji między dziećmi,

 

 • zapoznanie z możliwościami współistnienia z dziećmi,

 • wspólne i indywidualne działania rodziców, nauczycieli i dzieci,

 • poszukiwanie przyczyn agresywnych zachowań dzieci, oraz zachowań nie akceptowanych społecznie, sposoby reagowania na nie,

 • organizowanie doradztwa metodycznego, psychologicznego, pedagogicznego.

 

 

 

 

 

Współpraca ta nie dotyczy tyko rodziców. Jeżeli dzieckiem zajmują się dziadkowie lub dorastające rodzeństwo, wówczas ich także trzeba traktować jak partnerów. Jeśli do przedszkola trafiają dzieci z domów dziecka czy rodzin zastępczych, należy z ich wychowawcami nawiązać bliskie porozumienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEL

 

 

 

W placówce zapewnia się - zgodnie z zapotrzebowaniem i arkuszem organizacyjnym

 

- miejsca pracy dla pracowników na stanowiskach :

 

 • pedagogicznych :

 

 • nauczycieli wychowania przedszkolnego

 • nauczyciela, któremu powierzono funkcje kierowniczą

 • nauczycieli specjalistów : psycholog, logopeda, naucz. gimnastyki korekcyjnej i katechetka

 

 • oraz niepedagogicznych:

 

 • samodzielnego referenta ( stanowisko urzędnicze)

 • kucharza

 • pomocy kuchennej

 • pracowników wykwalifikowanych -woźnych

 • pomocy nauczyciela

 • rzemieślnika

 • dozorców

 • pracownika wykwalifikowanego -ogrodnika – sezonowo

 

 

 

Zadania i obowiązki pracowników pedagogicznych opracowane zostały na podstawie :

 

 • Ustawy o Systemie Oświaty

 • Ustawy – Karta Nauczyciela

 • Ustawy – Kodeks Pracy

 

Zadania i obowiązki pracowników niepedagogicznych opracowane zostały na podstawie :

 

 • Ustawy o pracownikach samorządowych (stanowiska urzednicze0

 

 • Ustawy – Kodeks Pracy

 

 

 

 

 

Pracownicy zatrudnieni

 

na stanowiskach pedagogicznych

 

są członkami

 

RADY PEDAGOGICZNEJ.

 

Rada Pedagogiczna działa w oparciu o REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ.

 

Zadania, kompetencje i obowiązki RADY PEDAGOGICZNEJ określa Statut Placówki na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty

 

 • Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

 • W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 • Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 • W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 • Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  po zakończeniu I półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć przedszkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 • Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole, Śląskiego Kuratora Oświaty albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

 

 

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej przedszkola należy:

 

 1. zatwierdzenie planu pracy przedszkola;

 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

 3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

 4. przygotowanie projektu zmian w statucie.

 

Rada pedagogiczna przedszkola opiniuje w szczególności:

 

   1. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

   2. projekt planu finansowego przedszkola;

   3. wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, nauczycielom oraz innym pracownikom;

   4. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego;

   5. powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;

   6. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola na kolejny okres;

   7. wniosek o skreślenie dziecka z listy dzieci.

 

 

 

Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola.

 

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu stale i na bieżąco realizują

 

Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego

 

 

 

 

FORMY DOSKONALENIA

TEMATYKA

 

ZGODNIE Z POTRZEBAMI PLACÓWKI

 • warsztaty metodyczne

 • kursy doskonalące

 • seminaria

 • konferencje szkoleniowe

 • bezpieczeństwo

 • zdrowie

 • ekologia

 • metoda W.Sherborn

 • metoda I. Majchrzak

 • metoda E.Gruszczyk – Kolczyńskiej

 • metoda P.Dennisona

 

ZDODNIE Z POTRZEBAMI NAUCZYCILELI

 • warsztaty metodyczne

 • kursy doskonalące

 • seminaria

 • konferencje szkoleniowe

 • metod pracy z dziećmi

 • formy pracy z dziećmi

 • Studia wyższe zawodowe

 • Studia magisterskie

 • Studia podyplomowe

 

Zgodna z potrzebami nauczycieli